Vakum teknoloji sistemleri ile vakum ürünleri satışı

Vakum ve difüzyon pompası nedir?

Vakum ve difüzyon pompası nedir?

Vakum, normal atmosfer basıncının altında bir ortamdır. Vakum derecesi, atmosfer basıncının 1/75'i olan düşük vakumdan, atmosfer basıncının birkaç, milyonda biri olan çok yüksek vakuma, kadar değişebilir. Vakum ölçümünde birkaç birim kullanılır. Bunların en eskilerinden biri, cıvalı BAROMETRELER'de cıvanın mm olarak yüksekliği, bir başkası da standart atmosfer basıncının 760 olarak bulunduğu torr'dur. Torr ve mm yüksekliği, yaklaşık aynı değerlerdir. Modern uygulamalardaysa newton/m2 ya da Pascal ve mbar birimi kullanılmaktadır. Atmosfer basıncı 101 325 Pascal ve 1013 mbar olarak tanımlanmıştır. Standart atmosfer, yaklaşık 105 Pascal'dır.(deniz seviyesi olarak). Vakum elde etmede kullanılan en yaygın araçlar, pompa sistemleridir. Bunlar iki tiptir: Yağ sızdırmazlıklı dönel pompa Difüzyon pompası. Yağ sızdırmazlıklı dönel pompa - vakum oluşturma aracı.

Bu pompa, başlıca vakum oluşturma aracı olarak geniş ölçüde kullanılır. Hava, çıkış supabından çıkmasını sağlayacak yükseklikte bir basınç oluşturulacak kadar sıkıştırılır. Çıkış basıncı yeterince yüksek değilse, ikinci bir pompa seri olarak bağlanır ve atmosfer basıncına ulaşılana kadar hava sıkıştırılır. Tek bir pompayla 5 Pascal, iki kademeli bir pompaylaysa 0,5 Pascal elde edilebilir. En çok kullanılan tiplerde iki kanat bulunur.. Kanatlar, "merkezden kaçık bir rotorla pompanın içini sıyırarak dönerler. Böylece, gittikçe daralan yarım ay biçiminde bir yapı elde edilir ve hava, çıkış supabından çıkana kadar sıkıştırılır. Sıkıştırılma sırasında havada bulunan su buharının yoğuşarak, kanatlar ile pompanın iç gövdesi arasında sızdırmazlık sağlayan yağı kirletmesi, sorun yaratabilir. Bu nedenle günümüzde pompalar, gaz safrasıyla, donatılmaktadır. Gaz safrası, sıkıştırılan hacme belirli miktarda hava girmesini sağlar.' Böylece, pompa sıcaklığında, su buharının kısmi basıncı yoğuşma noktasından düşük kalır. Su, buhar halindeyken, yani yoğuşmadan, pompadan dışar atılır. Dönel pompa gibi kullanılabilen öteki mekanik pompa çeşitleri, takviye pompası ve türbomoleküler pompadır. Takviye pompasında birbirine karşıt yönde dönen bir çift rotor bulunur. Bunlar, Roots'un süper -şarjörüne benzer ve 0,01 Pascal vakum verir. Türbomoleküler pompadaysa gaz moleküllerine büyük bir mo-mentum kazandıran, hızla dönen kanatlar bulunur ve 10-7 Pascal'lık vakum elde edilir.

 

Buhar difüzyon pompası- Buhar takviye pompası

 

Bu tür pompa, bazı aygıtlarla birlikte kullanıldığında, 10 üzeri (-9), Pascal'dan daha yüksek vakum sağlayabilir. Ama genellikle, 10 üzeri (-4) Pascal'da (atmosferin yaklaşık milyarda biri) kullanılır. Yalnızca 10 Pascal'ın altındaki basınçlarda çalıştığından, birincil vakumu sağlayan bir dönel vakum pompasıyla birlikte kullanılan buhar difüzyon pompası, alçak buhar basınçlı bir yağın ısıtıldığı bir ısıtıcıdan oluşur. Pompa içinde birkaç yüz Pascal'lık bir kazan basıncı ortaya çıkar. Bu buhar, çeşitli memelerden geçerek pompa içinden çıkar ve su ya da hava soğutmalı duvarlara değip yoğuşarak, pompa kazanma geri gelir. Böylece sürekli bir işlem sağlanmış olur. Memelerden geçen yüksek hızlı buhar, toplanıp, pompaya giren gazı sıkıştırdığından, bir pompalama hareketi elde edilir. Buhar takviye pompası, buhar difüzyon pompasına benzer. Ama buhar takviye pompasıyla çok daha yüksek bir kazan basıncı kullanılarak, 100 Pascal'a varan vakumla/ elde edilir.

 

Vakum metreler

 

Düşük vakumun ölçülmesinde yararlanılan en yaygın yöntemlerden biri. Basıncın ince bir diyaframın hareketlerine göre ölçüldüğü, BASINÇ ÖLÇER'lere benzeyen kapsüllü geyçler kullanmaktır. Diyafram hareketleri bir mekanizmayla büyütülür ve basınç, bir gösterge üstündeki ibreyle belirtilir. Kapsüllü geyçin başka bir çeşidinde, diyaframa bir metal çubuk tutturulmuştur. Bu çubuk hareket ettikçe endüktif yük, bir elektrik devresindeki akımı değiştirir. Akım değişikliği bir gösterge üstünde gösterilir. Kapsüllü geyçler, 100 Pascal gibi düşük vakumlardan, atmosfer basıncına kadar, her derecede kullanılabilirler. Başka bir yöntemde de, Pirani ya da termoçift tiplerinde ısıl iletkenlik geyçleri kullanılır. Bu tiplerin ikisi de, geyçteki basınç düştükçe, geyç öğesinde-ki ısı yitimi değişikliklerinden yararlanarak vakumu ölçerler. Isı yitimindeki bu değişiklik, basınç, atmosfer basıncının altına düştükçe, gazların ısıl iletkenliklerinin azalması nedeniyle ortaya çıkar. Bu tür geyç-ler, 1 000-0,1 Pascal vakum sınırları içinde kullanılırlar.

Yüksek vakumlarda, iyonlaşma geyçleri kullanılabilir. Bunlar şu ilkeye dayanır: Bir vakum sisteminde bir elektron akımıyla iyon oluşum hızı, basınca ve arbtık gazın iyonlaşma olasılığına bağlıdır. Elektron akımı, yüksek gerilim kullanılarak, soğuk katottan ya da sıcak fitilden elde edilir. Böylece geyçteki iyon akımı, basıncı doğrudan gösterir ve duyarlı bir doğru akım yükselticisiyle ölçülebilir.

 

Kaçak saptama

 

Yüksek vakum aygıtlarında kaçak saptama amacıyla genellikle helyuma ayarlı kütle tayfölçeri (HE Leak dedector) kullanılır. Kütle tayfölçeri, (HE Leak dedector) gaz bileşenlerini, bir magnetik alanın oluşturduğu sapmalarla çözümleyen bir aygıttır. Çok küçük miktarlarda gazı bile saptayabildiğinden, yüksek vakum altındaki sistemlere bağlanabilir. Kaçak, ya sistemin dışı helyum dolu hafif bir plastik torbayla kaplanarak ya da helyum gazı sıkan bir uç kullanılarak bulunur. Helyum, vakum sistemi içine girdiğinde, tayfölçer (HE Leak dedector) yüksek yoğunluk kaydeder. Böylece, kaçak tam olarak izlenebilir.